राजस्व शुल्क - Fees

सेवा शुल्क

सेवा  

शुल्क युरोमा

मेशिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी)

 १२०

हराएको वा बिग्रको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी

 २४०

अस्थायी राहदानी   

 २०

यात्रा अनुमति पत्र   

 ३५

१५ दिने भिसा

 २५

३० दिने भिसा

 ४०

९० दिने भिसा

 १००

एनआरएन परिचय पत्र (नेपाली मूलका विदेशीको लागि)

४१५

एनआरएन परिचय पत्र (विदेशमा रहेका नेपालीको लागि)

 ५५

अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण

 ४०

प्रमाणीकरण

 २०

 

Revenue Fees for the services:

Services

Fees in Euro

Machine Readable Passport (MRP)

€ 120/-

MRP for lost or damaged cases

€ 240/-

Temporary Passport

€ 20/-

Travel Document

€ 35/-

15 days Multiple Entry Tourist Visa

€ 25/-

30 days Multiple Entry Tourist Visa

€ 40/-

90 days Multiple Entry Tourist Visa

€ 90/-

NRN Identity Card for Nepalese Living Abroad

€ 55/-

NRN Identity Card for People of Nepalese Origin

€ 415/-

Power of Attorney Attestation

€ 40/-

Attestation/ Certification

€ 20/-